Informace ke zpracování osobních dat


Firma Andrej Konosov, Sídlo: Dvorská 189, 563 01, Lanškroun, IČ: 75205696 dbá na ochranu
osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám
poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o
evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi
uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na
nás můžete obrátit písemně na email info@auto-moto-elektronika.cz.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Firma Andrej Konosov, IČ: 75205696 dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a
organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich
zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná
osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to
nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech.
Mezi informace, které ukládáme patří:
• Vaše IP Adresa
• Otevíraná stránka našeho webu
• Kód odpovědi http
• Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie keshromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Naše webová stránka využívá "session" cookies k zapamatování uživatelských voleb a nastavení. Dále využíváme některé trvalé cookies (např. ty k zapamatování souhlasu s cookies). Tyto soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete, nebo dokud nevyprší jejich platnost, většinou se jedná o krátkou dobu (v některých případech však. po dobu až dvou let).

Seznam cookies, které využíváme

Seznam cookies definovaných jako reklamní

Seznam.cz - Sklik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz opětovné cílení reklamy (retargeting) 430 dnů

Seznam cookies definovaných jako sociálních médií

Analýzy a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb (Google Analytics). Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme zejména návštěvnost našeho webu a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete, dále zjišťujeme informace časové informace o délce návštěvy navštívených stránek. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.


Remarketing, retargeting

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb (Google Analytics). Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme zejména návštěvnost našeho webu a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete, dále zjišťujeme informace časové informace o délce návštěvy navštívených stránek. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.
Další informace o zpracování souborů cookies, jejich použití v reklamách a možnosti výmazu naleznete zde:
• https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs (Google)
• https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdp

Kamerové systémy na naši provozovně

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na naši provozovně.

Naše kamenná provozovna je monitorována kamerovým systémem se záznamem. Kamery na provozovně máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.
Provozovatelem kamerového systému jsme my, firma Andrej Konosov, IČO 75205696.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit.
Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Kontakt ze strany zakazníka

V případě, že naši společnost kontaktujete prostřednictvím webových formulářů, emailů, či telefonicky, budou takto předané informace zpracovávány na základě oprávněného zájmu a za účelem zpětného kontaktu, případně pro další činnosti a účely vyplývající z dalších požadavků klienta.

Právní titul: Oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj) DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování:  Zpětný kontakt se zákazníkem

Doba zpracování: Po dobu nezbytně nutnou

Poptávka přijatá

V případě, že u naší společnosti poptáváte zboží, služby, či realizaci díla, můžeme o vás evidovat nezbytné osobní údaje uvedené na takto přijaté poptávce za účelem zpracování nabídky, či vyhotovení smlouvy. Právní titul: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: evidence poptávek pro vystavení nabídek, smluv a obchodních dokumentací

Doba zpracování: 4 roky

Cenová nabídka - kalkulace

V případě, že si budete přát vyhotovit nabídku, či kalkulaci na základě zaslané poptávky, budeme v rámci takové nabídky evidovat nezbytné osobní údaje a kontaktní informace za účelem vyhotovení nabídky (cenové kalkulace) jako podklad pro případné plnění smlouvy. Takové cenové nabídky dále uchováváme v rámci právní ochrany společnosti.

Právní titul: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: Vyhotovení cenové nabídky, evidence nabídek, právní ochrana

Doba zpracování: 4 roky

Objednávka přijatá

V případě, že u naší společnosti objednáte zboží, služby, licenci, či realizaci díla, můžeme o vás evidovat nezbytné osobní údaje uvedené na takto přijaté objednávce za účelem vyřízení takové objednávky. V případě, že Vám bude zboží doručováno prostřednictvím smluvní přepravní služby, budou vaše osobní údaje předány smluvní přepravní společnosti za účelem doručení zboží; rozsah předávaných údajů: Jméno, Příjmení, Adresa, Dodací adresa, Telefon, Email.

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: evidence objednávek a komunikace se zákazníkem

Doba zpracování: 5 let, případně po celou dobu využívání software objednatelem

Příjemci / zpracovatelé: Smluvní přepravní společnost

Kategorie: Dodavatelé

Evidujeme nutné kontaktní údaje na dodavatele a osoby dodavatele, se kterými komunikujeme v rámci oprávněného zájmu a plnění smlouvy. Dále tyto údaje používáme zejména pro plnění smluv, vystavení poptávek a dalších obchodních dokumentací spojených s odběratelsko-dodavatelskými vztahy.

Karta dodavatele

Údaje nutné pro daňové povinnosti a pro zajištění kontaktu mezi dodavatelem a odběratelem v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů.

Právní titul: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: zpracování evidence dodavatele a oprávněných osob dodavatele

Doba zpracování: Po celou dobu smluvní spolupráce

Objednávka a poptávka vydaná

Pro účely evidence vydaných poptávek a objednávek u svého smluvního, či potencionálního dodavatele zboží, služby, či realizaci díla, potřebujeme evidovat nezbytné osobní údaje nutné k identifikaci dodavatele, či osob, se kterými jednáme za účelem získání cenové nabídky, či objednávky zboží.

Právní titul: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: evidence vydaných objednávek a poptávek, právní ochrana

Doba zpracování: 4 roky

Smlouva s dodavatelem

V případě uzavření dodavatelské smlouvy, je nezbytné na takové smlouvě zpracovávat identifikační údaje osob pro plnění smlouvy a dále údaje pro účely vedení účetnictví a daňových povinností. Na takové smlouvě se mohou vyskytnout i údaje dotčených osob, osoby podnikající a její identifikace, dále pak kontakty ve věci obchodních, či technických a identifikace statutárního zástupce.

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: Realizace předmětu smlouvy, kontaktní údaje, či identifikace dotčených osob

Doba zpracování: Po celou dobu smluvní spolupráce, dále dle promlčecích lhůt

Příjemci: Smluvní účetní společnost

Kategorie: Daňové záznamy

V rámci interních záznamů zpracováváme také Daňové záznamy, které vyplývají ze zákonných povinností. Tyto záznamy mohou obsahovat nezbytné osobní údaje, které evidujeme za účelem vedení a průkaznosti našeho účetnictví. Na takto pořízeném dokladu mohou být uvedeny také kontaktní údaje klienta, za účelem usnadnění vzájemné komunikace.

Daňové záznamy

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování: evidence daňových dokladů a průkaznosti účetnictví

Doba zpracování: 10 let Právní titul Oprávněný zájem

Osobní údaje: Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: kontaktování klienta

Doba zpracování: 10 let

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@auto-moto-elektronika.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Andrej Konosov

Dvorská 189

563 01 Lanškroun


Souhlasím

Na našem webu používáme soubory cookies k personalizaci obsahu, inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací